Kwave skriptfiler

Allmän struktur

Ett Kwave-skript består av en lista med rader, där varje rad kan vara:

 • ett enstaka kommando,

 • en kommandolista, med två eller flera kommandon sammanfogade med ett ;.

 • en kommentar,

 • en markör

 • eller en tom rad, som bara innehåller blanktecken

Kommentarer och tomma rader

Alla tecken som följer ett # (utom när det används inom citationstecken eller efter \) behandlas som kommentarer, och ignoreras tyst.

Rader som bara innehåller blanktecken eller kommentarer ignoreras också.

Avslutning

Ett Kwave-skript avslutas antingen när alla kommandon har körts utan något fel, eller när ett kommando har returnerat en felkod. Det finns inget särskilt kommando för att avbryta körning av ett skript. Om du vill implementera möjlighet för användaren att avsluta ett skript, kan du använda kommandot msgbox(text). Det visar en meddelanderuta med de två knapparna Ok (som låter skriptet fortsätta) och Avbryt (som returnerar en felkod och stoppar skriptet).

Markörer

Rader som bara består av en identifierare följt av ett : behandlas som etiketter. De kan senare refereras i skriptet med det särskilda nyckelordet GOTO[2], som gör att skriptet fortsätter köra på etikettens position (se exemplet nedan).

En rad som innehåller en etikett får inte innehålla något annat (utom kommentarer och blanktecken) efter :.

Exempel:

start: # <= detta är en etikett
          # gör någonting ...
          msgbox(Igen?)
          GOTO start
    [2] Observera: Blanda inte ihop nyckelordet GOTO med textkommandot goto (position).