p

paste

Syntax: paste()

Ersätter aktuell markering med klippbordets innehåll. Om klippbordet är tomt gör kommandot ingenting. Samplingsfrekvensen på infogad data justeras för att motsvara den aktuella signalens samplingsfrekvens vid behov. Bara aktiverade spår påverkas, inaktiverade spår förblir oförändrade. Var medveten att det kan orsaka tidsskift mellan aktiverade och inaktiverade spår. Om antal spår på klippbordet skiljer sig från antal aktiverade spår, mixas data för att spridas jämnt över alla aktiverade spår.

Se också

copy()

pause

Syntax: continue()

Motsvarar knappen Paus i verktygsraden och låter uppspelning göra paus om den för närvarande är pågår, eller fortsätta om den för närvarande är pausad.

Se också

continue()

playback_start

Syntax: playback_start()

Motsvarar knappen Starta i verktygsraden och låter uppspelning starta om den för närvarande är pausad.

plugin

Syntax: plugin(namn, [parameter ...])

Kör en insticksmodul med en valfri parameterlista. Om ingen parameterlista anges, anropas insticksmodulens funktion setup, med användning av parametrar från föregående anrop eller standardparametrar som indata (normalt visas en inställningsdialogruta, beroende på insticksmodul). Se kapitlet om insticksmoduler för en beskrivning av de olika insticksmodulerna.

Parametrar

namn:det (interna) namnet på en Kwave-insticksmodul
parameter:en lista med parametrar som insticksmodulen förstår (valfri)

plugin:execute

Syntax: plugin:execute(namn, [parameter ...])

Liknar kommandot plugin(), men utan att anropa insticksmodulens inställningsfunktion om inga parametrar skickades med.

Parametrar

namn:det (interna) namnet på en Kwave-insticksmodul
parameter:en lista med parametrar som insticksmodulen förstår

plugin:setup

Syntax: plugin:setup(namn, [parameter ...])

Anropar funktionen setup i insticksmodulen, med en valfri parameterlista. Om ingen parameterlista anges, används parametrar från föregående anrop eller standardparametrar som indata. Det visar normalt en inställningsdialogruta, beroende på insticksmodulen. Se kapitlet om insticksmoduler för en beskrivning av de olika insticksmodulerna.

Parametrar

namn:det (interna) namnet på en Kwave-insticksmodul
parameter:en lista med parametrar som insticksmodulen förstår (valfri)

prev

Syntax: prev()

Motsvarar knappen Föregående i verktygsraden. Om uppspelning för närvarande pågår, går det bakåt till nästa markör eller markeringens början. Om uppspelningen inte pågår, gör det samma sak som kommandot view:scroll_prev_label.