Kapitel 5. Automatisering och skripthantering med Kwave

Sedan första versionen använder Kwave ett internt textbaserat kommandospråk. Detta kommandospråk används internt för menyhantering, kontroll av det grafiska användargränssnittet, inbyggda effekter och för att anropa insticksmoduler. Kommandona beskrivs senare i avsnittet Kommandoreferens.

Allmän syntax

  • Alla kommandon består av ett kommandonamn och en valfri parameterlista inom parenteser, beroende på kommandot.

  • Tecken som tillåts i kommandonamn är bokstäver, siffror och kolon. Kommandon är skiftlägeskänslig och skrivs alltid med små bokstäver.

  • Parametrar i en parameterlista skiljs åt med ett kommatecken

  • Numeriska parametrar kan anges som fixtal eller som flyttal, med användning av ett decimalkomma som skiljetecken.

  • Strängparametrar beskärs automatiskt (alla blanktecken i början och slutet tas bort). Om det inte önskas, kan de omges av dubbla citationstecken ("). Om en strängparameter innehåller specialtecken (som ,, ;, # eller \), måste specialtecknen föregås av ett \.

  • Flera kommandon kan sammanfogas till en kommandolista genom att använda ett ; som skiljetecken.

Exempel:

fileinfo(Comments,"Det här är en \"exempelkommentar\".")

Exemplet består av kommandot fileinfo och har två parametrar, nyckelordet Comments och texten "Det här är en \"exempelkommentar\".". (Parametrarna förklaras i respektive avsnitt i kommandoreferensen).