Digitalizace

Když chceme ukládat a přehrávat zvuk v počítači, musíme nejprve převést analogový zvuk na digitální data. Tomuto procesu převodu se říká digitalizace. Dochází při něm k převodu elektronického signálu na sled číslicových hodnot (digitálních).

Digitalizace elektronického signálu

Digitalizace elektronického signálu

Převod lze chápat jako v určitém čase se opakující měření hodnoty elektronického signálu, čímž se získává vzorek signálu. Výsledek se pak zakóduje jako číslicová hodnota.

Vzorkování lze provádět v libovolných vzdálenostech nebo ve stálých rozmezích (intervalech). Posledně jmenovaný způsob se dá provést mnohem snadněji, a proto se obvykle používá, se stálým kmitočtem (rychlostí) - tzv. vzorkovací kmitočet (rychlost). Obyvyklými vzorkovacími kmitočty (rychlostmi) jsou 8000, 11025, 22050, a 44100 vzorků za sekundu. V provozu se vzorkovací kmitočty udávají jako kmitočty (frekvence) v Hz nebo kHz.

Vzorkovací kmitočet omezuje nejvyšší kmitočet, který může představovat signál převedený do číslicové podoby (zdigitalizovaný). Podle Shannonovy poučky je nejvyšší použitelný kmitočet polovinou vzorkovacího kmitočtu, takže se vzorkovacím kmitočtem 44.1 kHz nemůžete vzorkovat signály s více než 22 kHz. Aby se předešlo porušení pravidla o polovině vzorkovacího kmitočtu má již vaše zvuková karta zabudovány filtry, které odfiltrují kmitočty, které jsou vyšší než polovina používaného vzorkovacího kmitočtu.

Vzorkovaný signál

Vzorkovaný signál